Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Basic Financial Ratios

  

Wyszczególnienie j.m. 2012 2015 2016 2017

Rentowność sprzedaży

(zysk netto / przychody ze sprzedaży)

% 3,90 3,80 5,27 -156,35

Wskaźnik płynności bieżącej

(aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)

- 1,12 2,58 1,63 0,72

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)

% 31,73 31,87 44,64 83,14

Wskaźnik rentowności na aktywach

(zysk netto / aktywa ogółem)

% 3,03 3,23 2,73 -62,67

 

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl