Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Periodical reports dates

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 29 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 27 listopada 2020 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2019 r.

II. Raport półroczny:
Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 30 września 2020 r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 30 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl