Newsletter

If you want to recive information about our company fill your email adress below
dodaj do newslettera

Unitary financial information

  

Wyszczególnienie j.m. 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł) 75 548 85 992 68 275 39 327
EBITDA (tys. zł) 2 680 4 955 2 044 -24 917
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) 2 045 4 219  1 329 -25 566
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 349 4 044  4 473 -60 058
Zysk (strata) netto (tys. zł) 2 930 3 294 3 597 -57 553
Aktywa razem (tys. zł) 96 713 101 750 131 938 91 842
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 30 686 32 432 58 892 76 354
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 4 268 18 396  27 954 1 027
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 26 418 14 036 30 938 75 327
Kapitał własny (tys. zł) 66 027 69 319  73 046 15 488
Kapitał zakładowy (tys. zł) 20 006 20 006  20 006 20 006
Liczba akcji (tys. szt.) 25 007 25 007  25 007 25 007
Zysk na jedną akcję / udział (zł) 0,12 0,13  0,14 -2,30
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) 0,00 0,00  0,00 0,00

 

Pobierz dane w formacie XLS.

 


They trust us

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl